เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศเรื่อง รายชื่อประชาชน..: อ่าน 110 คน คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบ..: อ่าน 58 คน คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่า..: อ่าน 66 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนิ..: อ่าน 133 คน ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเ..: อ่าน 137 คน

    
 

  วิสัยทัศน์ ( Vision )

 

“เมืองใหม่น่าอยู่  สวยงามธรรมชาติ  สะอาดสีเขียว  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า การศึกษาก้าวล้ำ คุณธรรมเพิ่มพูน ศูนย์รวมการค้า ทุกชีวิตปลอดภัยและมีความสุข”

 

พันธกิจ

 

         1.พัฒนาปรับปรุงระบบบริการสาธารณะต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
         2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้      มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุข
         3. ปรับปรุงโครงสร้าง และกระบวนการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตของเกษตรกร ให้สามารถแข่งขันได้ เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         4. พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
         5. สร้างความสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ และส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพร้อมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
         6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
        
7.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
         8.  ปรับปรุงระบบบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

จุดมุ่งหมาย (Goals)

            1.  เพื่อให้เทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีประสิทธิภาพ การคมนาคมสะดวก ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
         2. เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงการสังคมสงเคราะห์และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         3. เพื่อให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้า และผลผลิตทางการเกษตรประชาชนมีทักษะการประกอบอาชีพ สนับสนุนการทำการเกษตรปลอดสารเคมี นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและลดปัญหาความยากจน
         4.  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
         5.  เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาตำบล
         6.  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้
 

ด้านการวางแผน การพาณิชย์และการท่องเที่ยว

 

         1. ส่งเสริมพัฒนาคนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างโอกาสและปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน
         2. มีการปรับปรุงระบบการวางแผนการจัดเก็บภาษี และพัฒนาการจัดหารายได้ของท้องถิ่น
         3. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

         1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
         2. พัฒนาระบบการจัดเก็บ คัดแยก และการกำจัดขยะให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
         3. พัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
         4. บริหารจัดการและพัฒนาสภาวะแวดล้อม และมลพิษ

 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

        1. มีการวางแผนพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
      2. มีการวางแผนการลงทุนและวางระบบแผนที่ภาษี
      3. จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว
 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        1. สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
      2. บริหารระบบการจัดเก็บ การคัดแยก และการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
      3. ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ
      4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 

ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

      1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย/ทุกประเภท ทุกระดับ
      2. ส่งเสริมสนับสนุนบำรุงรักษาศาสนสถานและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ด้านการเมืองการบริหาร

 

      1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ตามระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการด้วยความรวดเร็วโปร่งใส่เป็นธรรมตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ติดตามตรวจสอบได้ตลอดเวลา
      2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
      3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีอุปกรณ์พร้อมเพรียงเพื่อการบริการประชาชน