กองสาธารณสุข
นายธีระ จันทร์ทองพูนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.089-734-4506
นางเกศวรางค์ สารบัญ
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นายวินิช ถวิลวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาววาทินี ทองคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิสากร บุญช่วย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวบิสณี เด่นดารา
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางวิภารัตน์ คุ้มกัน
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวขวัญเรือน โอชเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุไรดา ยีตาหวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอังคณา มรรคาเขต
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายดีนันท์ แหล่ทองคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายยุทธพงศ์ นุ่มสุวรรณ
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายทวีศักดิ์ คงสง
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมพงค์ พูนแก้ว
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมจินต์ นิลรัตน์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวิรัตน์ บัวแสง
พนักงานประจำรถขยะ
นายอดิศักดิ์ เลี่ยนเส้ง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายจักรี ชูสงค์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางเพ็ญศรี สามัญ
พนักงานกวาดขยะ
นางรัตดาพร น้อยดำ
พนักงานกวาดขยะ
นางสาวประไพ แหล่ทองคำ
พนักงานกวาดขยะ
นางสาวฐิตา บุญราศรี
พนักงานกวาดขยะ
นางสาวนันทิยา เล่ห์ทองคำ
พนักงานกวาดขยะ
นางสุธิดา เพียรงาม
พนักงานกวาดขยะ
นางสุภาพ รัตนา
พนักงานกวาดขยะ
นายไสว สาวะดี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวีรชัย จันทร์กำเนิด
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสายันณ์ อุไรรัตน์
คนงานทั่วไป
นายทวีไทย พุทธขาว
คนงานทั่วไป
นายบรรเทิง เก็ม
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายยุทธพงค์ อ่อนแก้ว
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอิฟฟาน มันเละ
พนักงานจ้างกู้ชีพ
นายภูมินทร์ สาดล
พนักงานจ้างกู้ชีพ
นายธนาคม ฉายนิ่ม
พนักงานจ้างงานกู้ชีพ
นายพิชัย กลเจริญ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวรวุฒิ เต่าเพ็ชร
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ