เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศเรื่อง รายชื่อประชาชน..: อ่าน 110 คน คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบ..: อ่าน 58 คน คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่า..: อ่าน 66 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนิ..: อ่าน 133 คน ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเ..: อ่าน 137 คน

 

กองการศึกษา
นายพรอนันต์ วงษ์สีมาอนันต์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอวิรุทธิ์ พรหมบุญแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนุรฮูดา หลีมานัน
นักวิชาการศึกษา
นายศาสตรา มรรคาเขต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางวาสนา ชื่นจิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวเขมิสรา แดงน้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวธารทิพย์ ลัคนาศิโรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมนัส เล่ห์ทองคำ
พนักงานขับรถยนต์