เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศเรื่อง รายชื่อประชาชน..: อ่าน 109 คน คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบ..: อ่าน 57 คน คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่า..: อ่าน 66 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนิ..: อ่าน 133 คน ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเ..: อ่าน 137 คน

 

กองช่าง
นายฐิติกร มณีทองคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอำพล เพชรสง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายธีรพร รอดแก้ว
นายช่างโยธาอาวุโส
ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ บุญช่วย
นายช่างโยธาอาวุโส
นายเอกชัย น้อยฤทธิ์
นายช่างโยธาอาวุโส
-ว่าง-
นักผังเมืองปฏิบัติการ
นายพงศ์พิพัฒน์ ปาลานุสร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นางสาวณัฐกานต์ เพ็งมาก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุชาดา รักเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกรีฑา บุญฤทธิ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายวิโรจน์ พงษ์ชาตรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายปัญญา มากมะณี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายบุญลือ สีแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายณัฐกร เจิมขวัญ
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท
นายจรัญ น้อยฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมมาตร พันธุ์โย
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
นายมานิตย์ ทักขินันท์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอารปัน ยาดำ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวัฒนา เกตุแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายรัตนพล ขุนพิทักษ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวิสุทธิ์ จินดาศรัย
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท
นายนิรัน ชูกลิ่น
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวจิตนภา ธรรมทินโณ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอาณัติ หวังกุหลำ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายสมศักดิ์ เกตุแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวณิชนันทน์ ขาวผ่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวีระ พรหมเมศร์
พนักงานขับรถยนต์
นายนุกูร น้อยดำ
พนักงานขับรถยนต์
นายทนงเดช ขวัญเซ่ง
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวชารีดา บิลังโหลด
พนักงานจ้างเหมา
นายบรรจง พงษ์ชาตรี
พนักงานจ้างเหมา
นายจรัญ น้อยฤทธิ์
พนักงานจ้างเหมา
นายอับดลรอหีม แหล่ทองคำ
พนักงานจ้างเหมา