เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศเรื่อง รายชื่อประชาชน..: อ่าน 110 คน คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบ..: อ่าน 58 คน คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่า..: อ่าน 66 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนิ..: อ่าน 133 คน ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเ..: อ่าน 137 คน

 

กองคลัง
นางสาวอรพลิน ประสมชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจินตนา สุขการัก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวสิรภัทร แก้วมี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวทิพวรรณ นุ้ยดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
นางกิจรินทร์ ธรรมโชติ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุพรรษา โชเต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวฐิติมา คาล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวรีย๊ะ นักรำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวธีราพร ปิยญาติ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายชนินทร์ แพ่งเมือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจีระวรรณ คนึงเพียร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวอุไร ครุยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววัสดา เล่ห์ทองคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศรันยา รัตนพงศ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวลติฟาห์ พันธ์ยูโซ๊ะ
คนงานทั่วไป
นางสาวขนิษฐา นาดำ
คนงานทั่วไป
นางสาวเบญญาภา สุวรรณโชติ
คนงานทั่วไป
นายคมสัน มาประโสม
พนักงานขับรถยนต์