เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศเรื่อง รายชื่อประชาชน..: อ่าน 109 คน คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบ..: อ่าน 57 คน คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่า..: อ่าน 66 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนิ..: อ่าน 133 คน ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเ..: อ่าน 137 คน

 

สำนักปลัด
-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด
นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง
รองปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
ฝ่ายอำนวยการ
นายสุรศักดิ์ รังสิโยกฤษฎ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวปิ่นวิสาห์ ปิ่นทองพันธ์ุ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิจิตรา สัณห์พานิชกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวกานต์พิชชา จันมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (งานงบประมาณ)
นางปาริชาติ ปัญญาศิริ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวสุประภา บุญจันทร์เพ็ชร์
นิติกรปฏิบัติการ
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวณิชากร จินดานุ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายบัญญา วิลาสินี
ผช.นักประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนันท์นภัส จิตเอียด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางปิยนันท์ ลิ่มพรเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายธนะรัตน์ เกษตรกาลาม์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายนิทัศน์ แก้วมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ ไชยภักดี
พนักงานขับรถยนต์
นายเอกรัตน์ ชูเกื้อ
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญส่ง หวันยาวา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบัณฑิต เก็ม
พนักงานจ้างทั่วไป
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางบุบผา จันทรมิต
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวสุชานาฎ แซ่ลี้
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวลักขณา บุญปลอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัลลภัช พรหมเมศว์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวจิรพรรณ บัญณา
คนงานทั่วไป
ฝ่ายปกครอง
นางวราลี น้อยฤทธิ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายอำนาจ นุ้ยเด็น
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวนิติกุล บุญซิ้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอนุวัฒน์ สุมาลี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอำพล อาดำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสราวุธ อาดำ
พนักงานขับรถยนต์
นายจรินทร์ รอดโอ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมชาย เพ็ชรจำรัส
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอัฐพงค์ สิทธิสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอาซีด แหล่ทองคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมาแอล เจ๊ะง๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป