เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศเรื่อง รายชื่อประชาชน..: อ่าน 109 คน คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบ..: อ่าน 58 คน คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่า..: อ่าน 66 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนิ..: อ่าน 133 คน ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเ..: อ่าน 137 คน

 

 
นายสุนทร พรหมเมศร์
นายกเทศมนตรีตำบคลองขุด
นายจรูญ ยิ้มเยื้อน
รองนายกเทศมนตรี
นายชำนาญ พรหมดวง
รองนายกเทศมนตรี
รตอ.สมปอง บัวเพ็ชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายการันณ์ เล่ห์ทองคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรี