เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศเรื่อง รายชื่อประชาชน..: อ่าน 109 คน คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบ..: อ่าน 57 คน คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่า..: อ่าน 66 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนิ..: อ่าน 133 คน ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเ..: อ่าน 137 คน

 

 
นายพงษ์ศักดิ์ ติ้งถิ่น
ประธานสภาเทศบาล
นายอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร
รองประธานสภาเทศบาล
นายครรชิต ชุมขวัญ
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภา เขต 1
นางเบญจวรรณ มากมณี
สมาชิกสภา เขต 1
นายสมชาย สังข์แก้ว
สมาชิกสภา เขต 1
นางสาววันเพ็ญ บุญญะ
สมาชิกสภา เขต 1
นายสุจินต์ อ่อนแก้ว
สมาชิกสภา เขต 1
สมาชิกสภา เขต 2
นายอารมย์ หมื่นเมือง
สมาชิกสภา เขต 2
นายจรัส ขุนไกร
สมาชิกสภา เขต 2
นายสุริยา ผ่องสุวรรณ
สมาชิกสภา เขต 2
นางอำละ สุภาพ
สมาชิกสภา เขต 2
นางชลาลัย ชูศรี
สมาชิกสภา เขต 2