ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณี..: อ่าน 27 คน ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง รัยสมัครบุคคลเ..: อ่าน 333 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลต..: อ่าน 128 คน รายงานการตอบแบบสอบถามคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบ..: อ่าน 82 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริ..: อ่าน 78 คน

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองขุด เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากร สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ปปช.ประจำจังหวัดสตูล
   
 
   

เทศบาลตำบลคลองขุด เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากร สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ปปช.ประจำจังหวัดสตูล

www.klongkhudcity.go.th/album/view.php

เทศบาลตำบลคลองขุด เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากร สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ปปช.ประจำจังหวัดสตูล

                25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดย สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสตูล โดยมีส่วนราชการ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

                สำหรับโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2564 จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะในระดับพื้นที่ นำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางของมาตรการ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ปปช. ที่เกี่ยวกับทรัพยากรสาธารณะในระดับพื้นที่ นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข หรือเสนอมาตรการ ข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระดับพื้นที่

                โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหัวข้อ กฎหมาย ปปช. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยผู้แทนจากสำนักงาน ปปช.    การบรรยายพิเศษหัวข้อ อปท.กับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยผู้แทนจากสำนักงานเจ้าท่า   และการรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นต่อไป

 

ปชส.ทต.คลองขุด

25 ก.พ.64

 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564