รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
     
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2 ม.ค.- มี.ค. 2564) (ITA ข้อ o19)
   
 
   

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2 ม.ค.- มี.ค. 2564) (ITA ข้อ o19)

www.klongkhudcity.go.th/datacenter/detail.php

www.klongkhudcity.go.th/datacenter/detail.php

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2564