การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
   
 
   

 นโยบายการบริหารบุคคลที่ดี 

www.klongkhudcity.go.th/datacenter/detail.php

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2564