รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (การประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) ของเทศบาลตำบลคลองขุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
20 เม.ย. 2564
2 รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลคลองขุด (งาน ปชส.) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 ก.พ. 2564
3 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานคลัง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
17 มิ.ย. 2563
4 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานสวัสดิการสังคม ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
17 มิ.ย. 2563
5 แบบสำรวจความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 ม.ค. 2563
6 แบบสำรวจความพึงพอใจ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
12 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1