การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
85
29 ก.ค. 2564
2 O25 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
14 พ.ค. 2564
3 O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
26 เม.ย. 2564
4 O26,O27 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
21 ต.ค. 2563
5 O27 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
18 มี.ค. 2563
6 027 สมรรถนะ เพื่อใช้ประกอบการสรรหาแต่งตั้งและเลื่อนระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
18 มี.ค. 2563
7 027 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 มี.ค. 2563
8 O27 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
18 มี.ค. 2563
9 O27 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
18 มี.ค. 2563
10 O27 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
156
02 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2