อำนาจหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
12 พ.ค. 2564
2 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
12 พ.ค. 2564
3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
12 พ.ค. 2564
4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
11 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1