คู่มือประชาชน
กองคลัง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ฟอร์มของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
25 ส.ค. 2558
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ใช้ฟอร์มของกองคลังเสริม ข้อ 27 - 30 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
25 ส.ค. 2558
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
79
25 ส.ค. 2558
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
25 ส.ค. 2558
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
80
25 ส.ค. 2558
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
25 ส.ค. 2558
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
25 ส.ค. 2558
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
77
25 ส.ค. 2558
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
25 ส.ค. 2558
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
25 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2