คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
25 ก.ย. 2562
2 คู่มือ แจ้งยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
09 ก.ย. 2562
3 คู่มือ แจ้งยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
09 ก.ย. 2562
4 คู่มือ มอบอำนาจแสดงตน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
09 ก.ย. 2562
5 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
25 ส.ค. 2558
6 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
97
25 ส.ค. 2558
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 ส.ค. 2558
8 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
25 ส.ค. 2558
9 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
25 ส.ค. 2558
10 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
25 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3