ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 130 ปี
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 130 ปี
          โดยเทศบาลตำบลคลองขุดได้รับแจ้ง จากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำการสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตลอดจนปลุกจิตสำนึกร่วมของคนกระทรวงมหาดไทย ที่ได้อุทิศตนด้วยการอำนวยประโยชน์สุขให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามปณิธานบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยตลอดระยะเวลา 130 ปี

          เทศบาลตำบลคลองขุด จึงประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปีเพื่อให้หน่วยงานและข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาใช้ตราสัญลักษณ์ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองสารนิเทศสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th

 

ปชส.ทต.คลองขุด

22 เม.ย.65

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน