ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  รายละเอียด :

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

 

ด้วยเทศบาลตำบลคลองขุด ได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน (ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) และย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคลองขุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สูงอายุ

๑.  มีสัญชาติไทย
                   ๒.  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคลองขุดตามทะเบียนบ้าน

                   ๓.  มีอายุหกสิบปีขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 กรณีที่ในทะเบียนบ้านไม่ปรากฏวันเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น)

๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

วิธีการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ

            1. ยื่นด้วยตนเอง

            2. มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นแทน

หลักฐานเอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุ

          1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

            2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา (กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน)

3. สมุดบัญชีธนาคารเงินฝากธนาคาร

 

อนึ่ง สามารถไปขึ้นทะเบียน ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม กันยายน 2565  สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โทร 0-7472-3733 ต่อ  11

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 211 คน