ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทต.คลองขุด ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เปิดให้บริการชำระภาษีประจำปีนอกเวลาราชการในวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน โดยเดือนกันยายน 2563 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 19 กันยายนนี้
  รายละเอียด :

 ทต.คลองขุด ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เปิดให้บริการชำระภาษีประจำปีนอกเวลาราชการในวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน โดยเดือนกันยายน 2563 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 19 กันยายนนี้

                นางสาวนพวรรณ จตุรนต์รัศมี ขนส่งจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล กำหนดเปิดให้บริการชำระภาษีประจำปีนอกเวลาราชการ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ค้างชำระภาษีไม่เกิน 3 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (ONE STOP SERVICE) ในวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ตลอดปีงบประมาณ 2563

        สำหรับเดือนกันยายนนี้กำหนดเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.  สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล โดยผู้ที่ประสงค์จะชำระภาษีรถประจำปี ติดต่อขอรับบริการพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้ สมุดคู่มือการจดทะเบียน (ถ้ามี) หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งกรมธรรม์มีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน และใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก กรณีรถที่มีอายุการใช้งานดังนี้ รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือค้างชำระภาษีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี และ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี หรือค้างชำระภาษีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี

        จึงขอเชิญประชาชนชำระภาษีรถนอกเวลาราชการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล โทรศัพท์ 0 7471 1885

 

ปชส.ทต.คลองขุด

19 ก.ย.63

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 153 คน